תקנון אתר

תקנון האתר
כללי
אתר האינטרנט http://www.nir-ezion.co.il הינו אתר האינטרנט הרשמי של חברת מלון ניר עציון אגש"ח בע"מ" ניר עציון, ח.פ., 570056622 מפעילת מלון ניר עציון Resort  להלן "המלון".
הזמנת לינה במלון אפשרית באמצעות אתר זה, או באמצעות פנייה טלפונית למספר: 04-9845555 .
כל המזמין לינה דרך אתר זה, מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/או מי מטעמו.
כל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי.
הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם.
פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר הינם לצורך חיוב דמי מקדמה על סך – 500 ₪ לחדר (בחגי ישראל ובשיא עונה). חיוב המקדמה ייעשה בחיוב טלפוני על ידי המלון עד כחודש לפני מועד ההגעה.
קבלה על החיוב תשלח בדואר לכתובת שהוזנה בדף ההזמנה. יתרת התשלום תבוצע במלון בעת העזיבה.
בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה, כולל מספר הזמנה. על הרוכש להדפיס תוכן הודעה זו, להביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה.

שמירת זכויות
כל הזכויות באתר שמורות באופן בלעדי למלון.
הלוגו של 'ניר עציון Resort' והסימנים המסחריים המוצגים באתר,שייכים למלון.
לא ניתן להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשנות את המידע המופיע באתר זה ללא אישור מוקדם בכתב של המלון, למעט במקרים של הורדת מידע לשימוש אישי ולא מסחרי. 

מקדמה 
פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר הינם לצורך חיוב דמי מקדמה על סך – 500 ₪ לחדר (בחגי ישראל ובשיא עונה) .
חיוב המקדמה ייעשה בחיוב טלפוני על ידי המלון עד כחודש לפני מועד ההגעה.
קבלה על החיוב תשלח בדואר לכתובת שהוזנה בדף ההזמנה.
יתרת התשלום תבוצע במלון בעת העזיבה.
לא שולמה המקדמה במועד- תהיה ההזמנה בטלה.

תנאים והגבלות
א. המחירים באתר הינם בשקלים חדשים, כוללים מע"מ ומיועדים לישראלים בלבד.
למזמינים בעלי אזרחות זרה (שאינם מחזיקים גם באזרחות ישראלית) תתאפשר הזמנת חדרים דרך האתר בדולרים על-פי המחירים המפורסמים באתר באנגלית.
התשלום יבוצע במלון במטבע הזר, או בשקלים בהתאם לשער היציג של הדולר נכון ליום התשלום, כפי שמפורסם על ידי בנק ישראל.
ב. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות.
ג. מספר המקומות מוגבל וביצוע הזמנת לינה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
ד. שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה לפני/לאחר השעות כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון ועלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף.
ה. תינוק – מי שגילו עד שנתיים. ילד – מי שגילו בין שנתיים לשנים עשר שנים.
ו. הזמנת אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
ז. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון.
ח. המלון איננו אחראי לטעות שתעשה על ידי המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר חדרים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר.

ביטול הזמנה
ביטול הזמנה יש לעשות בכתב, באמצעות פקס, באמצעות אתר המלון, דואר רשום או במסירה אישית במשרדי המלון.
מועד הביטול יחשב כמועד בו הגיעה הודעת הביטול למשרדי המלון.
המזמין אירוח באמצעות האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק") וזאת בתוך 14 ימים מיום ההזמנה, ובלבד שהביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד בו אמור להינתן השירות.
ביטל המזמין את האירוח כאמור (וזאת שלא מטעמים של פגם או אי התאמה כקבוע בחוק), תוחזר לו המקדמה (500 ₪ לכל חדר) בניכוי דמי ביטול שיהיו בשיעור של 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם, בגין כל ביטול.
אורח שיבטל הזמנת נופש שלא בתוך ארבעה עשר ימים כאמור בחוק, תחול לגביו מדיניות ביטול הזמנות של המלון כלהלן:
אם ביטל למעלה מחודש לפני מועד האירוח- תושב לו המקדמה במלואה.
אם ביטל פחות מחודש ועד שבוע ימים לפני מועד ההגעה, דמי המקדמה שחויב בהם (500 ₪ לחדר) יוחזרו לו, בקיזוז של 100 ₪ דמי ביטול לכל חדר.
אם ביטל שבוע ימים לפני ההגעה או פחות מזה-  דמי המקדמה שחויב בהם (500 ₪ לכל חדר) לא יוחזרו ויהוו את דמי הביטול.
בחודש אוגוסט ובחגי ישראל ביטול של עד שבועיים לפני מועד ההגעה יזכה בהחזר המקדמה פחות 100 ₪ דמי הביטול.
במקרה של ביטול לאחר מכן לא תוחזר המקדמה- יהיה חיוב של לילה לכל חדר
בכל מקרה, אורח שיבטל הזמנה לאירוח כשמועד האירוח עתיד היה לחול בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה (בשבתות וחגים ובשיא עונה), ממועד ביצוע ההזמנה- ישלם למלון דמי ביטול בסך של 500 ₪ לכל חדר (ואם שילמם כמקדמה- לא תושב לו המקדמה).
 
הגבלת אחריות
המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו איננו אחראי לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת השימוש באתר, לרבות בעת ניסיון לבצע הזמנה.
כן לא יהיו אחראים לכך שהשרת, באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מוירוסים או גורמים אחרים העשויים לפגוע במחשב של המזמין בעת היכנסו לאתר.
המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו אינם אחראים למידע מטעם צדדים שלישיים המוצג באתר, ובכלל זה מודעות פרסומת.

קישורים  
לנוחיות המשתמש באתר המלון, האתר יכול להכיל מעת לעת קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין המלון נושא בכל אחריות ביחס למידע המופיע באתרים המקושרים כאמור.
תקנון האתר
כללי
אתר האינטרנט http://www.nir-ezion.co.il הינו אתר האינטרנט הרשמי של חברת מלון ניר עציון אגש"ח בע"מ" ניר עציון, ח.פ., 570056622 מפעילת מלון ניר עציון Resort  להלן "המלון".
הזמנת לינה במלון אפשרית באמצעות אתר זה, או באמצעות פנייה טלפונית למספר: 04-9845555 .
כל המזמין לינה דרך אתר זה, מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/או מי מטעמו.
כל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי.
הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם.
פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר הינם לצורך חיוב דמי מקדמה על סך – 500 ₪ לחדר (בחגי ישראל ובשיא עונה). חיוב המקדמה ייעשה בחיוב טלפוני על ידי המלון עד כחודש לפני מועד ההגעה.
קבלה על החיוב תשלח בדואר לכתובת שהוזנה בדף ההזמנה. יתרת התשלום תבוצע במלון בעת העזיבה.
בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה, כולל מספר הזמנה. על הרוכש להדפיס תוכן הודעה זו, להביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה.

שמירת זכויות
כל הזכויות באתר שמורות באופן בלעדי למלון.
הלוגו של 'ניר עציון Resort' והסימנים המסחריים המוצגים באתר,שייכים למלון.
לא ניתן להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשנות את המידע המופיע באתר זה ללא אישור מוקדם בכתב של המלון, למעט במקרים של הורדת מידע לשימוש אישי ולא מסחרי. 

מקדמה 
פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר הינם לצורך חיוב דמי מקדמה על סך – 500 ₪ לחדר (בחגי ישראל ובשיא עונה) .
חיוב המקדמה ייעשה בחיוב טלפוני על ידי המלון עד כחודש לפני מועד ההגעה.
קבלה על החיוב תשלח בדואר לכתובת שהוזנה בדף ההזמנה.
יתרת התשלום תבוצע במלון בעת העזיבה.
לא שולמה המקדמה במועד- תהיה ההזמנה בטלה.

תנאים והגבלות
א. המחירים באתר הינם בשקלים חדשים, כוללים מע"מ ומיועדים לישראלים בלבד.
למזמינים בעלי אזרחות זרה (שאינם מחזיקים גם באזרחות ישראלית) תתאפשר הזמנת חדרים דרך האתר בדולרים על-פי המחירים המפורסמים באתר באנגלית.
התשלום יבוצע במלון במטבע הזר, או בשקלים בהתאם לשער היציג של הדולר נכון ליום התשלום, כפי שמפורסם על ידי בנק ישראל.
ב. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות.
ג. מספר המקומות מוגבל וביצוע הזמנת לינה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
ד. שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה לפני/לאחר השעות כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון ועלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף.
ה. תינוק – מי שגילו עד שנתיים. ילד – מי שגילו בין שנתיים לשנים עשר שנים.
ו. הזמנת אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
ז. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון.
ח. המלון איננו אחראי לטעות שתעשה על ידי המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר חדרים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר.

ביטול הזמנה
ביטול הזמנה יש לעשות בכתב, באמצעות פקס, באמצעות אתר המלון, דואר רשום או במסירה אישית במשרדי המלון.
מועד הביטול יחשב כמועד בו הגיעה הודעת הביטול למשרדי המלון.
המזמין אירוח באמצעות האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק") וזאת בתוך 14 ימים מיום ההזמנה, ובלבד שהביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד בו אמור להינתן השירות.
ביטל המזמין את האירוח כאמור (וזאת שלא מטעמים של פגם או אי התאמה כקבוע בחוק), תוחזר לו המקדמה (500 ₪ לכל חדר) בניכוי דמי ביטול שיהיו בשיעור של 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם, בגין כל ביטול.
אורח שיבטל הזמנת נופש שלא בתוך ארבעה עשר ימים כאמור בחוק, תחול לגביו מדיניות ביטול הזמנות של המלון כלהלן:
אם ביטל למעלה מחודש לפני מועד האירוח- תושב לו המקדמה במלואה.
אם ביטל פחות מחודש ועד שבוע ימים לפני מועד ההגעה, דמי המקדמה שחויב בהם (500 ₪ לחדר) יוחזרו לו, בקיזוז של 100 ₪ דמי ביטול לכל חדר.
אם ביטל שבוע ימים לפני ההגעה או פחות מזה-  דמי המקדמה שחויב בהם (500 ₪ לכל חדר) לא יוחזרו ויהוו את דמי הביטול.
בחודש אוגוסט ובחגי ישראל ביטול של עד שבועיים לפני מועד ההגעה יזכה בהחזר המקדמה פחות 100 ₪ דמי הביטול.
במקרה של ביטול לאחר מכן לא תוחזר המקדמה- יהיה חיוב של לילה לכל חדר
בכל מקרה, אורח שיבטל הזמנה לאירוח כשמועד האירוח עתיד היה לחול בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה (בשבתות וחגים ובשיא עונה), ממועד ביצוע ההזמנה- ישלם למלון דמי ביטול בסך של 500 ₪ לכל חדר (ואם שילמם כמקדמה- לא תושב לו המקדמה).
 
הגבלת אחריות
המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו איננו אחראי לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת השימוש באתר, לרבות בעת ניסיון לבצע הזמנה.
כן לא יהיו אחראים לכך שהשרת, באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מוירוסים או גורמים אחרים העשויים לפגוע במחשב של המזמין בעת היכנסו לאתר.
המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו אינם אחראים למידע מטעם צדדים שלישיים המוצג באתר, ובכלל זה מודעות פרסומת.

קישורים  
לנוחיות המשתמש באתר המלון, האתר יכול להכיל מעת לעת קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין המלון נושא בכל אחריות ביחס למידע המופיע באתרים המקושרים כאמור.